━━━ Projekt

FoodE zajmuje się problemem utraty żywności w Europie poprzez podnoszenie świadomości wśród ośrodków młodzieżowych i młodych ludzi, inspirując ich do zaangażowania się w zrównoważony rozwój, ale także realizując inicjatywy eliminacji strat żywności w celu walki ze zmianami klimatu. FoodE umożliwi młodym przyszłym rolnikom rozwój pomysłów biznesowych związanych bezpośrednio z utratą żywności.

FoodE stara się również zapewnić młodym rolnikom ramy do tworzenia współpracy ze starymi rolnikami i agroekspertami w celu wspierania działań związanych z problemem utraty żywności.
Projekt dotyczy trzech tematów: możliwości zatrudnienia młodzieży, środowiska i zmian klimatycznych oraz rolnictwa.

Celami ogólnymi projektu są:

• Zwiększenie świadomości przedsiębiorców rolno-spożywczych i rolników w zakresie utraty żywności i jej wpływu na środowisko poprzez zapewnienie im możliwości zaangażowania się w wymianę wiedzy z ekspertami.
• Tworzenie powiązań w celu poprawy możliwości zatrudnienia młodzieży.
• Szkolenie dla przyszłych ambasadorów FoodE i zapewnienie im możliwości komunikacji ze starymi rolnikami i przedsiębiorcami rolno-spożywczymi, które pomogą im zaprojektować rozwiązania, produkty i/lub usługi w celu rozwiązania problemu utraty żywności.

Rezultaty FoodE będą następujące:

 Udostępnienie organizacjom młodzieżowym kompleksowych ram i doradztwa w zakresie metod rozwiązywania problemu utraty żywności -Stworzenie e-podręcznika, który zapewni młodym ludziom ramy współpracy z rolnikami w celu wspierania działań minimalizujących utratę żywności
• Wdrożenie Dni Innowacji, aby pomóc im zdobyć wiedzę na temat problemu utraty żywności i zaangażować się w wymianę wiedzy z ekspertami.
• Stworzenie Ambasadorów Ograniczania Strat Żywności przeszkolonych do prowadzenia kampanii i programów informujących społeczeństwo o stratach żywności i działaniach, które można podjąć, aby im zapobiec lub ponownie wykorzystać uszkodzone produkty
• Promowanie przedsiębiorczości i tworzenie rynku biznesowego dla niesprzedanych produktów

Projekt FoodE jest współfinansowany z programu ERASMUS+ Unii Europejskiej i będzie realizowany od grudnia 2022 do grudnia 2024 roku. Niniejsza strona internetowa oraz treść projektu odzwierciedlają poglądy autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych na niej informacji. [Kod projektu: 2022-1-ES02-KA220-YOU-000085001]

Scroll to Top