━━━ Partners

Rezultaty FoodE są tworzone przez europejskie konsorcjum złożone z sześciu różnorodnych organizacji z pięciu różnych krajów (Hiszpania, Grecja, Polska, Niemcy i Cypr) w ramach projektu dla młodych Erasmus+ KA2

Spain

DRAMBLYS to organizacja non-profit zlokalizowana w Hiszpanii, która działa na rzecz promocji innowacji społecznych. Ich główne programy i obszary ekspertyzy obejmują: projektowanie i ocenę programów, wizualizację danych oraz projektowanie, rozwój i zarządzanie innowacjami społecznymi. Dramblys aspiruje do tego, aby służyć jako interaktywna platforma i miejsce spotkań w celu wymiany, projektowania, inspirowania i promowania projektów innowacji społecznych i kreatywnych alternatyw, zarówno globalnie, jak i lokalnie.

AgroTech Innovations Ltd (AGTIV) jest małym i średnim przedsiębiorstwem, którego celem jest oferowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie pośrednictwa oraz wsparcia R+D+I dla firm i organizacji działających w sektorze technologii rolno-spożywczych.
Misją AGTIV jest łączenie posiadaczy innowacji z odpowiednimi użytkownikami końcowymi, poprzez ułatwianie transferu wiedzy i know-how oraz pomoc we wdrażaniu nowych technologii. W ten sposób, celem AGTIV jest zwiększenie zdolności innowacyjnych i wspieranie tworzenia nowych produktów i rozwiązań wywodzących się z badań naukowych i działań rozwojowych.

The Polish Farm Advisory and Training Centre not-for-profit jest organizacją non-profit zajmującą się świadczeniem usług doradztwa rolniczego, wzmacnianiem ducha przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz wspieraniem rozwoju obszarów wiejskich w ogóle. Głównym celem organizacji jest poprawa warunków życia mieszkańców wsi poprzez oferowanie im najlepszego doradztwa w dziedzinie rolnictwa, a także różnorodnych szkoleń i materiałów istotnych dla podmiotów wiejskich w zakresie: ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa żywności, zielonego wzrostu, permakultury, rolnictwa społecznego, bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, a także w kontekście ich własnych potrzeb i aspiracji biznesowych.

Research Institute for Technological Evolution (RITE) jest niedawno założoną organizacją badawczo-rozwojową typu non-for-Profit, zlokalizowaną w Nikozji na Cyprze. Misją RITE jest przyczynianie się do prowadzenia badań naukowych i stosowanych w celu wzmocnienia innowacji, transferu technologii, konsolidacji wiedzy i reformy polityki, jako głównych katalizatorów wytwarzania wartości społecznych.

MIND (Institute for Sustainability and Diversity) jest organizacją non-profit, która oferuje szkolenia dla rozwoju zawodowego i projekty na rzecz włączenia społecznego, łącząc je z wyzwaniami takimi jak transformacja cyfrowa, zmiany klimatyczne, zrównoważony rozwój i globalizacja, tak aby te procesy zmian stały się szansą dla wszystkich w naszym społeczeństwie. MIND podnosi świadomość na temat krytycznych tematów, takich jak zmiany klimatyczne, dyskryminacja, niedobór umiejętności itp. i tworzy integracyjne oferty edukacyjne, które uwzględniają potrzeby wszystkich grup w naszym społeczeństwie, jednocześnie otwierając ich umysły na międzynarodową i międzykulturową wymianę i pełne szacunku współistnienie.

Innovation Hive składa się z grupy ekspertów z dużym doświadczeniem w planowaniu, rozwoju i wdrażaniu projektów badawczych i edukacyjnych finansowanych przez UE. Wcześniejsze doświadczenia w sektorach edukacji, e-learningu, integracji społecznej, szkoleń, coachingu, projektowania programów nauczania i materiałów szkoleniowych zostaną wykorzystane w celu realizacji różnych faz cyklu życia projektu.

Projekt FoodE jest współfinansowany z programu ERASMUS+ Unii Europejskiej i będzie realizowany od grudnia 2022 do grudnia 2024 roku. Niniejsza strona internetowa oraz treść projektu odzwierciedlają poglądy autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych na niej informacji. [Kod projektu: 2022-1-ES02-KA220-YOU-000085001]

Scroll to Top