━━━ Το έργο

Το FoodE αναφέρεται στην απώλεια τροφίμων στην Ευρώπη στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση κέντρων νεολαίας και νέων, εμπνέοντάς τους να συμμετάσχουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και να υλοποιήσουν πρωτοβουλίες εξάλειψης της απώλειας τροφίμων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
Το FoodE θα δώσει τη δυνατότητα στους νέους μελλοντικούς αγρότες να αναπτύξουν επιχειρηματικές ιδέες που σχετίζονται άμεσα με την απώλεια τροφίμων.

Το FoodE επιδιώκει να παρέχει στους νέους αγρότες ένα πλαίσιο για τη δημιουργία συνεργασιών με παλαιούς αγρότες και εμπειρογνώμονες του αγροτικού τομέα με απώτερο στόχο την προώθηση δραστηριοτήτων συνυφασμένων με το ζήτημα της απώλειας τροφίμων.
Το έργο αφορά τρία θέματα: την απασχολησιμότητα των νέων, το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή και τη γεωργία.

Οι γενικοί στόχοι του έργου είναι οι ακόλουθοι:

• Ευαισθητοποίηση των επιχειρηματιών του αγροδιατροφικού τομέα και των γεωργών σχετικά με την απώλεια τροφίμων και τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον, παρέχοντάς ευκαιρίες για ανταλλαγή γνώσεων με εμπειρογνώμονες.
• Δημιουργία συνδέσμων για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των νέων.
• Εκπαίδευση των μελλοντικών πρεσβευτών του FoodE και παροχή δυνατοτήτων επικοινωνίας με παλιούς αγρότες και επιχειρηματίες του αγροδιατροφικού τομέα που θα τους βοηθήσουν να σχεδιάσουν λύσεις, προϊόντα ή/και υπηρεσίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος της απώλειας τροφίμων.

Τα αποτελέσματα του FoodE θα είναι τα εξής:

 Παροχή στις οργανώσεις νέων ενός ολοκληρωμένου πλαισίου και συμβουλευτικών μεθοδολογιών για την αντιμετώπιση του προβλήματος της απώλειας τροφίμων -Δημιουργία ενός ηλεκτρονικού εγχειριδίου για την παροχή στους νέους ενός πλαισίου συνεργασίας με τους αγρότες για την προώθηση δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση της απώλειας τροφίμων
• Εφαρμογή Ημερών Καινοτομίας για να τους βοηθήσει να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με το πρόβλημα της απώλειας τροφίμων και να συμμετάσχουν σε ανταλλαγή γνώσεων με εμπειρογνώμονες
• Δημιουργία πρεσβευτών για τη μείωση της απώλειας τροφίμων, οι οποίοι εκπαιδεύονται για να ηγηθούν εκστρατειών και προγραμμάτων για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την απώλεια τροφίμων και τις ενέργειες που θα μπορούσαν να αναληφθούν για την πρόληψή της ή την επαναχρησιμοποίηση των κατεστραμμένων προϊόντων
• Προώθηση της επιχειρηματικότητας και δημιουργία επιχειρηματικής αγοράς για τα απούλητα προϊόντα

Το έργο FoodE συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα υλοποιηθεί από τον Δεκέμβριο του 2022 έως τον Δεκέμβριο του 2024. Ο παρών δικτυακός τόπος και το περιεχόμενο του έργου αντικατοπτρίζει τις απόψεις των συγγραφέων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. [Κωδικός έργου: 2022-1-ES02-KA220-YOU-000085001]

Scroll to Top