━━━ Συνεργάτες

Τα αποτελέσματα του FoodE δημιουργούνται από μια ευρωπαϊκή κοινοπραξία που αποτελείται από έξι διαφορετικούς οργανισμούς από πέντε διαφορετικές χώρες (Ισπανία, Ελλάδα, Πολωνία, Γερμανία και Κύπρο) στο πλαίσιο ενός προγράμματος Erasmus+ KA2 για τη νεολαία.

Spain

Η DRAMBLYS είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εδρεύει στην Ισπανία και εργάζεται για την προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας. Τα κύρια προγράμματα και οι τομείς εμπειρογνωμοσύνης τους περιλαμβάνουν τα εξής: σχεδιασμός και αξιολόγηση προγραμμάτων, οπτικοποίηση δεδομένων και σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαχείριση κοινωνικής καινοτομίας. Η Dramblys φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως διαδραστική πλατφόρμα και σημείο συνάντησης για την ανταλλαγή, τον σχεδιασμό, την έμπνευση και την προώθηση έργων κοινωνικής καινοτομίας και δημιουργικών εναλλακτικών λύσεων, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε τοπικό επίπεδο.

Η AgroTech Innovations Ltd (AGTIV) είναι μια ΜΜΕ που στοχεύει να προσφέρει καινοτόμες λύσεις μεσιτείας καθώς και υποστήριξη R+D+I σε εταιρείες και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Τεχνολογίας Αγροδιατροφής. Η αποστολή της AGTIV είναι να συνδέσει τους κατόχους καινοτομίας και τους σχετικούς τελικούς χρήστες, διευκολύνοντας τη μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας και βοηθώντας στην εφαρμογή της νέας τεχνολογίας. Με αυτόν τον τρόπο, ο στόχος της AGTIV είναι να αυξήσει το δυναμικό καινοτομίας και να υποστηρίξει τη δημιουργία νέων προϊόντων και λύσεων που προέρχονται από δραστηριότητες επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Polish Farm Advisory and Training Centre είναι αφιερωμένος στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στην ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος στις αγροτικές περιοχές και στην προώθηση της αγροτικής ανάπτυξης γενικότερα. Ο κύριος στόχος του οργανισμού είναι να βελτιώσει τα μέσα διαβίωσης των κατοίκων της υπαίθρου, προσφέροντάς τους τις καλύτερες συμβουλές στον τομέα της γεωργίας, καθώς και μια ποικιλία μαθημάτων κατάρτισης και υλικών που αφορούν τους αγροτικούς φορείς στα θέματα: προστασία του περιβάλλοντος, αειφορία, ασφάλεια τροφίμων, πράσινη ανάπτυξη, περμακουλτούρα, κοινωνική γεωργία, υγεία και ασφάλεια στο αγρόκτημα, και ανάλογα με το πλαίσιο των δικών τους επιχειρηματικών αναγκών και φιλοδοξιών.

Το Ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εξέλιξης (RITE) είναι ένας πρόσφατα ιδρυθείς μη κερδοσκοπικός οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης, με έδρα τη Λευκωσία στην Κύπρο. Αποστολή του RITE είναι να συμβάλει στη διεξαγωγή επιστημονικής και εφαρμοσμένης έρευνας με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας, της μεταφοράς τεχνολογίας, της εδραίωσης της γνώσης και της μεταρρύθμισης της πολιτικής, ως βασικοί καταλύτες για την παραγωγή κοινωνικής αξίας.

Το MIND (Ινστιτούτο για την Αειφορία και τη Διαφορετικότητα) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προσφέρει κατάρτιση για επαγγελματική ανάπτυξη και έργα για την κοινωνική ένταξη, ενώ τα συνδέει με προκλήσεις όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η κλιματική αλλαγή, η αειφορία και η παγκοσμιοποίηση, έτσι ώστε αυτές οι διαδικασίες αλλαγής να αποτελέσουν ευκαιρία για όλους στην κοινωνία μας. Η MIND ευαισθητοποιεί για κρίσιμα θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, οι διακρίσεις, η έλλειψη δεξιοτήτων κ.λπ. και δημιουργεί εκπαιδευτικές προσφορές χωρίς αποκλεισμούς που λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες όλων των ομάδων της κοινωνίας μας, ενώ ανοίγει το μυαλό τους για διεθνείς και διαπολιτισμικές ανταλλαγές και συνύπαρξη με σεβασμό.

Η Innovation Hive αποτελείται από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων με μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ ερευνητικών και εκπαιδευτικών έργων. Οι προηγούμενες εμπειρίες στους τομείς της εκπαίδευσης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της κοινωνικής ένταξης, της κατάρτισης, της καθοδήγησης, του σχεδιασμού προγραμμάτων σπουδών και εκπαιδευτικού υλικού θα αξιοποιηθούν για την υλοποίηση των διαφόρων φάσεων του κύκλου ζωής του έργου.

Το έργο FoodE συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα υλοποιηθεί από τον Δεκέμβριο του 2022 έως τον Δεκέμβριο του 2024. Ο παρών δικτυακός τόπος και το περιεχόμενο του έργου αντικατοπτρίζει τις απόψεις των συγγραφέων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. [Κωδικός έργου: 2022-1-ES02-KA220-YOU-000085001]

Scroll to Top