━━━━━ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το έργο FoodE συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα υλοποιηθεί από τον Δεκέμβριο του 2022 έως τον Δεκέμβριο του 2024. Ο παρών δικτυακός τόπος και το περιεχόμενο του έργου αντικατοπτρίζει τις απόψεις των συγγραφέων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. [Κωδικός έργου: 2022-1-ES02-KA220-YOU-000085001]

Scroll to Top